Skoči na glavno vsebino

Projekti na šoli

1 Šolski projekti 

 • Beremo skupaj – bralni projekt > 1.–3. r. 
 • bralno popotovanje 
 • Pozor, fantje berejo! 
 • EKO projekt 
 • novoletne voščilnice 
 • noč branja za nadarjene 
 • čajanka za spodbujanje branja 
 • teden brez telefona 
 • vrstniška mediacija 
 • Povezani v 2023 
 • obogatitveni program – filmska predstava 

BEREMO SKUPAJ – BRALNI PROJEKT 1.–3. r. 

Učenci bodo tedensko domov odnašali knjige in jih prebirali skupaj s starši, nato pa sošolcem o prebranem poročali v šolski knjižnici, kamor bodo vsak teden skupaj z razredničarko prihajali po določenem urniku. 

BRALNO POPOTOVANJE 

V okviru aktiva za razvoj bralne pismenosti smo si v letošnjem šolskem letu zadali 2 prednostni nalogi, in sicer delo z učenci z bralnimi težavami in dvig bralne motivacije po vertikali. 

V sklopu ur slovenščine so učiteljice testirale učence in ugotavljale njihovo stopnjo bralne tehnike in razumevanje prebranega. Na osnovi podatkov sta se oblikovali 2 skupini: 

 • učenci z blagimi bralnimi težavami 
 • učenci z izrazitejšimi bralnimi težavami 

Prvim bodo k bolj tekočemu branju pomagale razredničarke in slovenistke, medtem ko se bo učencem z večjimi težavami nudila intenzivnejša individualna bralna pomoč. 

Bralno motivacijo bomo poskusili dvigniti z uvedbo razrednih predstavnikov, tj. knjižnih moljčkov (RS) oz. knjižnih moljev (PS), ki bodo vezni člen med razredom, knjižnico in bralno-motivacijskimi dejavnostmi, ki jih bomo izvajali. V pripravi je medrazredno bralno tekmovanje z naslovom BRALNO POPOTOVANJE, s čimer želimo spodbuditi višje število učencev, ki opravijo bralno značko. Razredna knjižna molja bosta vključena tudi v skupino bralnega kluba, ki bo združevala tiste, ki radi berejo in poustvarjajo. 

Ker je tekoče branje z razumevanjem ključ do uspeha vsakega posameznega učenca, upamo, da bosta zgornji aktivnosti doprinesli k napredku šolske bralne klime. 

POZOR, FANTJE BEREJO! 

V sodelovanju s športnim pedagogom in knjižničarko bodo v knjižnici potekala bralna srečanja s fanti 2. triade; na srečanjih bodo brali, se pogovarjali o prebranih vsebinah in »športali«.  

EKO PROJEKT 

V okviru projekta bomo izvedli naslednje aktivnosti: 

 • skrbeli za zdrav način življenja (prehrana, gibanje, osveščanje …) 
 • se trudili varčevati z energijo in vodo 
 • v učilnicah uredili koše za zbiranje papirja, embalaže in ostalih odpadkov; na RS organske ločeno zbirali po razredih  
 • organizirali zbiralne akcije odpadnega papirja (september, november, januar, marec, maj, junij), izrabljenih baterij in kartuš, trakov in zamaškov 
 • sodelovali pri čiščenju in urejanju okolice šole 
 • obeležili za okolje pomembne dneve 
 • v raznih aktivnostih pri pouku uporabljali naravne in odpadne materiale 
 • spodbujali prijazen odnos do narave 
 • skrbeli za prijetnejše življenje in delo v šoli 
 • izboljševali medsebojne odnose 
 • se povezovali in sodelovali s starši in širšo družbeno skupnostjo 

NOVOLETNE VOŠČILNICE 

Izdelovali jih bomo v vseh oddelkih PB, potem pa ponudili podjetjem v bližnji okolici. Z izdelavo bomo letos začeli že v drugi polovici novembra, da bomo imeli dovolj časa. Vse pa je odvisno od epidemiološkega stanja v državi in navodil z MIZŠ IN NIJZ. 

NOČ BRANJA ZA NADARJENE UČENCE 

V okviru NOČI BRANJA bomo v aprilu izpeljali projekt za spodbujanje branja nadarjenih učencev; različne delavnice, povezane z branjem. 

ČAJANKA ZA SPODBUJANJE BRANJA 

Februarja bomo z učenci RS, ki imajo pri branju (še) težave, izpeljali bralno čajanko. Pričarali bomo prijetno popoldne ter jih na zabaven in prijeten način ob ustvarjanju v zanimivih delavnicah pritegnili k branju.  

TEDEN BREZ TELEFONA   

Februar bomo posvetili ozaveščanju o prekomerni rabi mobilnih telefonov. Ves mesec bodo potekale različne aktivnosti. Z učenci se bomo pogovarjali o pasteh prekomerne uporabe in izvedli »teden brez telefona«, s čimer želimo, da učenci svoj prosti čas raje namenijo drugim dejavnostim, kot so npr. branje, šport, druženje … 

VRSTNIŠKA MEDIACIJA 

V tem šolskem letu se bo predstavitev vrstniške mediacije odvijala na nekoliko drugačen način.  

Na RS bo vodja VM skupaj z razredničarkami izvedla krajše delavnice na temo spodbujanja spoštovanja, sodelovanja in spoznavanje drug drugega, na PS pa bodo učenci pomagali vodji VM pri izvedbi polurne delavnice v okviru ODS; te bodo prav tako usmerjene v izboljšanje medsebojnih odnosov, razumevanja in spoštovanja.  

POVEZANI V 2023 

V okviru že tradicionalnega projekta na zadnji delovni dan koledarskega leta bomo tokrat poustvarjali na temo ljubezni (rdeča nit letošnjega tekmovanja za Cankarjevo tekmovanje), v nadaljevanju izdelovali voščilnice (mlajši starejšim in obratno) ter se medgeneracijsko povezali ob igranju različnih družabnih iger. 

OBOGATITVENI PROGRAM; GLEDALIŠKA PREDSTAVA 

V okviru ponudbe ZKŠT Žalec letos nismo izbrali nobene od ponujenih predstav (prepozno prispela ponudba), smo se pa dogovorili za ogled filmske predstave v Celju, in sicer Gajin svet 2 za učence 6.−9. r.; pred ogledom bodo učenci motivirani in (ponovno) seznanjeni z bontonom pred in med ogledom. Učenci RS bodo med letom izbrali primerno gledališko predstavo. 

PROJEKTI V OKVIRU ŠOLSKE SKUPNOSTI; točka 14.  

2 Občinski projekti  

 • Počitniški program ZKŠT 
 • Mladi raziskovalec 2023 

POČITNIŠKI PROGRAM ZKŠT 

Vključevali se bomo v projekte, ki jih bosta organizirala Občina Žalec in MIZŠ ter v počitniške programe ZKŠT Žalec. V te bomo usmerili predvsem učence IP s področja športa, predlagali pa jih bomo tudi ostalim.  

MLADI RAZISKOVALEC  

Z Občino bomo sodelovali pri raziskovalni dejavnosti. Mentorji bodo skupaj z učenci oblikovali nekaj raziskovalnih nalog različnih predlaganih tem. 

3 Državni projekti  

 • Zdrava šola 
 • Zlati Sonček, 1. r. 
 • ŠPF, 4.–9. r. 
 • Rastem s knjigo, 7. r. 
 • Šolska shema 
 • Evropska vas 
 • Pot knjige in obisk avtorja (Žiga X Gombač)  
 • RaP 

ZDRAVA ŠOLA 

V okviru projekta bomo izvajali dejavnosti na naslednjih področjih:  

 • duševno zdravje  
 • prehrana 
 • gibanje  
 • higiena 

Poudarek bo na izvajanju aktivnosti s področja duševnega zdravja na osnovi programa To sem jaz. Delavnice bomo izvajali po priročniku Zorenje skozi To sem jaz za učence ustreznih starostnih skupin. Učencem je v okviru šole na voljo tudi mediacija in podpora šolske svetovalne službe. 

Na področju prehrane bomo izvedli različne dejavnosti ob Tradicionalnem slovenskem zajtrku (priprava zdravega zajtrka, priprava različnih zdravih namazov …). Učence bomo navajali na red, higieno in poudarjali pomen kulturnega prehranjevanja. V kuhinji bomo dnevno spremljali količino ostankov hrane in učence usmerjali k temu, da bo odpadkov čim manj. 

Na področju gibanja imajo učenci vsak dan gibanje z različnimi športnimi dejavnostmi v telovadnici ali na prostem po 3. šolski uri. Mlajši imajo vsak dan v okviru PB gibalne dejavnosti na igrišču za šolo. Učenci so vključeni v športne dejavnosti, ki se izvajajo v okviru RaP-a. Spodbujali bomo še druge oblike športnega druženja (planinski pohodi, prireditev Gibam – pomagam …). 

Na področju higiene bomo učence navajali na skrbno umivanje rok, redno bomo zračili učilnice in druge prostore šole in ob morebitnem pojavu okužbe ravnali po priporočilih NIJZ. 

ZLATI SONČEK  

Program je namenjen otrokom do 11. leta starosti in ponuja učenje novih spretnosti, razvijanje in primerjanje gibalnih sposobnosti ter ohranjanje zdravja. 

Namen je najmlajše motivirati za gibalno dejavnost, predvsem pa v njih vzbuditi željo, potrebo in navado po športni igrivosti v vseh starostnih obdobjih. 

ŠOLSKI PLESNI FESTIVAL (ŠPF) 

V tem šolskem letu bomo v sodelovanju s Plesno zvezo Slovenije organizirali ŠPF. Učenci, ki jih ples veseli, se bodo naučili tekmovalnih koreografij (hip-hop, pop in latino) in jih odplesali po svojih najboljših močeh. 

Šolsko tekmovanje bo izpeljano predvidoma marca. Udeležili se ga bodo učenci od 4. do 9. r. Za 6 najboljših plesalk oz. plesalcev, ki jih bo izbrala strokovna žirija, se bo tekmovanje (predvidoma v aprilu) nadaljevalo na regijskem nivoju, kjer se tekmovalni del za 2. triado zaključi. V kolikor se na regijskem tekmovanju ekipa 3. triade dovolj dobro odreže, je pred njimi še državno (predvidoma v maju).  

Plesalke in plesalci 3. triade bodo na tekmovanju sodelovali tudi v kategoriji šolskih plesnih produkcij – to pomeni z lastno tekmovalno koreografijo. 

RASTEM S KNJIGO 

7-šolci bodo obiskali Medobčinsko splošno knjižnico v Žalcu, kjer jim bodo predstavili delo splošne knjižnice in domoznanski oddelek. V okviru projekta bodo v dar prejeli knjigo, na obisk pa se bodo pripravili v okviru KIZ-a v šolski knjižnici. 

POT KNJIGE 

Na šoli bomo od 17. 10. do 28. 10. 2022 gostili razstavo z naslovom Pot knjige – od avtorja do bralca, ki sta jo pod okriljem Javne agencije za knjigo pripravila pisatelj Žiga X Gombač in ilustrator David Krančan.  Razstavo si bodo ogledali vsi učenci naše šole, pisatelj pa nas bo v tem času tudi obiskal. 

ŠOLSKA SHEMA 

Številne družine svojim otrokom ne zmorejo več zagotoviti zadostne količine svežega sadja in zelenjave, povečuje se delež otrok s prekomerno telesno težo zaradi uživanja že pripravljenih jedi in slaščic, zato bomo tudi letos sodelovali v evropskem projektu »SISTEM RAZDELJEVANJA SADJA V ŠOLAH« s finančno podporo Evropske skupnosti. 

Sveže sadje bo učencem na voljo vsak dan poleg redne šolske prehrane. Pomen uživanja obojega bo vpleten v učne vsebine, starše pa bomo informirali preko spletne strani in oglasne deske na šoli.  

EVROPSKA VAS 

Evropska vas je državni projekt, katerega cilj in namen sta spodbuditi medkulturno razumevanje, toleranco, solidarnost, spoznavanje drugih narodov in držav v EU ter hkrati povečati zavedanje lastne kulturne identitete. Učenci iz različnih sodelujočih vrtcev in šol na inovativen način spoznavajo države EU, njihove značilnosti in jih ob obeležitvi dneva Evrope (9. maj) predstavijo na osrednji kulturni prireditvi na Glavnem trgu v Celju. V projektu bo celostno skozi vse leto sodelovala vsa šola, država, ki jo bomo raziskovali, pa je Portugalska.  

RaP 

V okviru  programa bomo izvajali delavnice po razredih, predvsem na RS. Te bodo potekale v času PB, izvajali pa jih bodo učitelji PB in tudi učitelji PS. Delavnice bodo tematsko zelo raznolike in prilagojene starosti učencev. Ti se bodo preizkusili v ustvarjanju, plesu, petju, učenju tujega jezika, sproščanju, učenju veščin s področja duševnega zdravja, kuhanju …  ter predvsem skrbi za zdravo, varno in prijetno šolsko okolje. Na PS pa bodo učitelji poskrbeli za vsakodnevno in varno gibanje. Načrtovane so mesečne menjave učiteljic po razredih, da se bodo učenci lahko seznanili z vsemi ponujenimi vsebinami. Načrtovane so tudi tematske popoldanske delavnice. 

4 Mednarodni projekti 

 • naša mala knjižnica 
 • mednarodni mesec šolskih knjižnic 

– pozdrav ptic miru 

NAŠA MALA KNJIŽNICA 

V projekt bodo vključeni vsi 4-šolci na centralni in POŠ; brali bodo knjige tujih avtorjev. Skupaj bodo na podlagi prebranih vsebin likovno, glasbeno in plesno ustvarjali ter uživali v šolski knjižnici.  

MEDNARODNI MESEC ŠOLSKIH KNJIŽNIC 

Mednarodno združenje šolskih knjižničarjev je tudi letos povabilo k praznovanju in promociji šolskih knjižnic. V slovenskem prostoru bo projekt že tradicionalno koordinirala Sekcija za šolske knjižnice pri Zvezi bibliotekarskih društev Slovenije. S praznovanjem želimo opozoriti na delo šolskih knjižnic in izpostaviti njihov pomen pri pridobivanju in povezovanju znanja, omogočanju empatije, razvijanju domišljije, treningu socialnih veščin otrok ter pri vzpostavitvi pozitivnega odnosa do knjižnic in branja. 

Naša knjižnica se bo tudi letos pridružila praznovanju Mednarodnega meseca šolskih knjižnic. V oktobru bomo na šoli gostili potujočo razstavo z naslovom Pot knjige, ki jo pripravlja JAK, obiskal pa nas bo tudi avtor Žiga X Gombač. 

POZDRAV PTIC MIRU  

Gre za mednarodni Unescov projekt, katerega cilj je ozaveščanje učencev, dijakov in ljudi v okolju o pomenu miru in vzdrževanju dobrih medsebojnih odnosov doma in po svetu.  

Cilji projekta so:  

 • razvijanje socialnih veščin za strpno sobivanje in oblikovanje kulturnega dialoga 
 • razvijanje državljanskih kompetenc 
 • aktivno vključevanje v spreminjanje družbenega življenja 
 • spodbujanje pozitivnih misli in optimističnega ravnanja  

V okviru projekta se bodo skozi celotno šolsko leto odvijale različne dejavnosti pri ODS, kot so: usmerjeni pogovori in razprave o pomenu miru, poklanjanje lepih misli o miru, tek miru, izdelava plakatov, likovno in literarno ustvarjanje, pevski in plesni nastopi ter podobne dejavnosti, ki jih izvajajo učenci. Vrhunec bo  ob svetovnem dnevu miru na različnih lokacijah v mestu Celje, in sicer v soboto, 17. 9. 2022, kjer bo nastopala tudi naša plesna skupina. 

Dostopnost