Skoči na glavno vsebino

RAZŠIRJENI PROGRAM v šol. letu 2024/25

KRATKA PREDSTAVITEV DEJAVNOSTI RAP-a V ŠOLSKEM LETU 2024/25

Opis dejavnosti, ki se bodo izvajale na razredni stopnji OŠ Petrovče, si lahko ogledate tukaj.

Opis dejavnosti, ki se bodo izvajale na POŠ Trje, si lahko ogledate tukaj.

Opis dejavnosti, ki se bodo izvajale na predmetni stopnji OŠ Petrovče, si lahko ogledate tukaj.

RAZŠIRJENI PROGRAM (v nadaljevanju RaP) v šol. letu 2024/25

V skladu z zakonodajo bomo na naši šoli v prihodnjem šol. letu začeli izvajati RaP.

PREDSTAVITEV programa

Nov koncept med drugim zajema dejavnosti, ki smo jih doslej poznali kot:

 • jutranje varstvo
 • podaljšano bivanje
 • dopolnilni in dodatni pouk
 • neobvezne izbirne predmete
 • interesne dejavnosti
 • individualno in skupinsko pomoč

NAMEN

Temeljni namen je vsem učencem omogočiti pogoje za spodbudno učno okolje, ki zagotavlja in omogoča zdrav in celosten osebni razvoj, pri čemer učenci:

 • spoznavajo in prepoznavajo lastne sposobnosti, osebnostne značilnosti in interese
 • razvijajo medsebojno sodelovanje in razvoj kakovostnih odnosov med njimi in strokovnimi delavci
 • gradijo motivacijo za doseganje ciljev osnovnošolskega programa v celoti
 • nadgrajujejo, dopolnjujejo ali povezujejo cilje, ki so pomembni in potrebni za individualni razvoj posameznika ali izhajajo iz specifike šole, okolja oz. časa

Vsebinska področja predstavljajo pomembno vlogo pri zagotavljanju spodbudnega učnega okolja tudi za tiste, ki se iz različnih razlogov srečujejo z večjimi izzivi pri opismenjevanju in usvajanju znanja.

Program omogoča:

 • dodatno razvijanje posebnih talentov in nadarjenosti
 • spoznavanje raznolikih možnosti za kakovostno preživljanje in samostojno načrtovanje prostega časa
 • spodbujanje skrbi za telesno in duševno zdravje ter dobre odnose (odnos do sebe, drugih in okolja)
 • širitev védenja s področja kulturno-umetnostne vzgoje
 • ozaveščanje o pomenu in strategijah uravnavanja čustev, misli in vedenja

TRI TEMELJNA PODROČJA

 • GIBANJE IN ZDRAVJE ZA DOBRO TELESNO IN DUŠEVNO POČUTJE
 • gibanje
 • hrana in prehranjevanje
 • varnost, zdravje in dobrobit
 • KULTURA IN DRŽAVLJANSKA VZGOJA
 • kultura, umetnost in dediščina
 • kultura sobivanja
 • tuji jeziki
 • UČENJE UČENJA
 • samostojno in sodelovalno učenje
 • igra in samostojno načrtovanje prostega časa
 • medvrstniško, medgeneracijsko in mednarodno sodelovanje

CILJI

… usmerjajo k načrtovanju vsebine in izvedbi dejavnosti na ravni šole in posameznika.

GLAVNI CILJI so:

 • zagotoviti varno in spodbudno učno okolje
 • razvijati odgovornost, delovne navade, znanje, spretnosti …
 • spodbujati ustvarjalnost, delo v skupini …
 • krepiti temeljne človeške vrednote (strpnost, razumevanje, empatija, spoštovanje …)
 • podpirati samostojnost in vseživljenjsko učenje
 • aktivna udeležba v procesu načrtovanja, učenja, spremljanja in vrednotenja
 • učiti se z odkrivanjem, raziskovanjem, eksperimentiranjem in sodelovanjem
 • zagotoviti učne procese, ki spodbujajo razvoj višjih ravni mišljenja

GLAVNE PREDNOSTI

 • vključevanje glede na interes
 • sodelovanje pri načrtovanju vsebin
 • drugačne oblike dela (projektno delo, strnjene oblike …)
 • drugačne metode dela
 • razbremenjenost ocenjevanja

NAČELA

Načelo odprtosti, fleksibilnosti in izbirnosti

Šola učencem zagotovi organizacijsko, vsebinsko in didaktično raznoliko ponudbo dejavnosti, ki omogočajo skladen in celovit razvoj.

Dejavnosti so organizirane fleksibilno; enakomerno (tedensko/na 14 dni skozi celotno šolsko leto) ali strnjeno (projektno/časovno različno dolgo), smiselno umeščene v posamezna področja in sklope, pri čemer učencem v največji možni meri omogoča, da med različnimi dejavnostmi izbirajo tiste, ki so skladne z njihovimi interesi, potrebami, željami in nadarjenostjo.

Šola pa sodeluje tudi s starši, drugimi šolami in z ustanovami v lokalnem okolju.

Načelo avtonomije in odgovornosti

Šola v LDN določi obseg, vsebino in razporeditev dejavnosti za vsako šolsko leto posebej. Na začetku opravi analizo značilnosti, potreb, interesov in nadarjenosti, nato ponudbo po posameznih področjih; upošteva objektivne možnosti (kadrovske, infrastrukturne …) in možnosti, ki jih ponujata ožje in širše okolje.

Učenci se po lastni izbiri in prostovoljno vključujejo v posamezne ponujene dejavnosti, pri čemer jih učitelji spodbujajo tudi pri oblikovanju predlogov, načrtovanju, izvajanju, spremljanju in evalvaciji; učijo se prevzemati odgovornost za doseganje individualnih ciljev.

Načelo povezovanja, sodelovanja in timskega dela

Izbrane dejavnosti se smiselno povezujejo, prepletajo in dopolnjujejo z obveznim programom; določene se lahko izvajajo interdisciplinarno, upoštevajoč timsko načrtovanje, izvajanje in evalvacijo.

Učitelji učencem nudijo strokovno podporo pri vključevanju, jih spremljajo in ugotavljajo napredek.

Šola ustvarja priložnosti za medvrstniško in medgeneracijsko sodelovanje in tako razvija njihove socialne in emocionalne veščine.

Načelo enakih možnosti ter upoštevanja potreb in interesov učencev

Z uporabo premišljenih oblik diferenciacije in individualizacije šola zagotavlja enake možnosti za samostojno učenje in optimalni razvoj.

Strokovni delavci (še posebej razredniki in svetovalni delavci) učencem svetujejo in jih usmerjajo pri optimalni izbiri.

Načelo formativnega spremljanja (FS) in spodbujanja samoregulacije

Uspešno uresničevanje programa šola zagotavlja tudi s strategijami FS, ki imajo pomembno vlogo pri učenju; vplivajo na napredek pri doseganju zastavljenih ciljev. Ključnega pomena so kakovostne povratne informacije učencem.

Učitelji učence podpirajo in usmerjajo pri doseganju zastavljenih ciljev, upoštevajo njihove individualne učne potrebe in zmožnosti ter se zavzemajo za vzpostavitev dobrih medsebojnih odnosov in vzajemnega spoštovanja.

Za uresničevanje načela FS in spodbujanja samoregulacije so ključne strategije:

 • sodelovanje učencev pri oblikovanju namenov učenja in kriterijev uspešnosti
 • pridobivanje raznolikih dokazov o napredku
 • zagotavljanje sprotnih povratnih informacij
 • spodbujanje medvrstniškega učenja
 • aktiviranje učencev za samoregulacijo učenja

Načelo sistematičnega razvoja prečnih veščin

Prečne veščine se na ravni šole sistematično razvijajo pri vseh predmetih. Učitelji njihov razvoj intenzivirajo, razširijo in poglobijo tudi v premišljenem načrtovanju.

Za namene načrtovanja in poučevanja je oblikovan model, ki obsega prečne veščine:

 • kritično mišljenje oz. kompleksnejši miselni procesi (argumentiranje, raziskovanje, reševanje problemov, odločanje, uporaba virov)
 • sodelovanja in komuniciranje
 • ustvarjalno mišljenje
 • digitalne veščine
 • samouravnavanje

Načelo stalnega strokovnega izobraževanja in usposabljanja

Šola strokovnim delavcem zagotavlja stalno izobraževanje in usposabljanje, kar prispeva h kakovostnemu uresničevanju ciljev programa. Ustvarja spodbudno klimo za sodelovanje in interdisciplinarno načrtovanje, izvajanje dejavnosti z izmenjavo izkušenj in znanja ter spodbujanje profesionalnega razvoja. Učitelji spremljajo in reflektirajo svoje strokovno delo.

Morda vam bo všeč tudi...

Dostopnost